องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูลแบบมีสาย

Twisted Pair

Coaxial

การสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย

Microwave

Advertisements